Магазин за металотърсачи, аксесоари и всичко необходимо за Вашето хоби- iShop
Продукти в количка

Общи условия за ползване

1.      ЦЕЛ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1.    Настоящият документ представлява едновременно общите условия или условията на ползване на онлайн магазина ISHOP.BG, които уреждат правилата за използването ISHOP.BG, както и сключването на договор за покупко-продажба с фирма АйШоп ЕООД през платформата на ISHOP.BG

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1.   „Ай Шоп“ ЕООД  е дружество със седалище и адрес на управление в гр. Пазарджик, ул. Гаврил Кръстевич 2  и адрес за кореспонденция  гр. София, ул. инж. Георги Белов 17   ЕИК 200349705 и идентификационен номер по ДДС в България: BG200349705.

2.2.   „Ай Шоп“ ЕООД  администрира електронния магазин ISHOP.BG . „Ай Шоп“ ЕООД  . щe бъде наричано за краткост по-долу ISHOP.BG.

2.3.   Можете да се свържете с ISHOP.BG на посочения по-горе адрес, на телефон 0700 200 13  или на и-мейл адрес office@ISHOP.BG. Цената за разговор е в зависимост от Вашия мобилен план.

3.ДЕФИНИЦИИ

 3.1.   Купувач – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през електронния магазин ISHOP.BG

3.2   Продавач – ISHOP.BG

3.3.   Платформата – домейна ISHOP.BG

3.4.   Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва Платформата по какъвто и да е начин, включително, но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

3.5.   Акаунт – раздел от Платформата, достъпен чрез имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Платформата(Поръчки, данъчни фактури и др.)

3.6.   Любими – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци

3.7.   Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между ISHOP.BG и Клиента, чрез който Клиентът заявява на ISHOP.BG, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки от Платформата.

3.8.   Продукт(-и)  – всеки предмет на договор за покупко-продажба,сключен между Купувач и Продавач през Платформата.

3.9.   Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки  през Платформата, неразделна част, от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

3.10.   Съдържание

•   цялата информация на Платформата.

•   съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към ISHOP.BG.

•   всякаква информация, предоставена (без значение от метода на предоставяне) от страна на служител  на ISHOP.BG на Клиента

•   информацията, свързана със Стоките и Услугите.

•   данни относно Продавача.

3.11.   Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и/или промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща.

3.12.   Спецификации – всички характеристики и описания на Стоките и Услугите.

3.14.   Ревю – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга.

3.15. Рейтинг – метод на изчисляване на нивото на удовлетвореност  на даден Клиент по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди.

3.16.   Коментар – оценка или критична забележка, на края на едно Ревю или на друг коментар.

3.17.   Въпрос – форма на обръщение към ISHOP.BG  с цел да се получи информация относно дадени продукти или услуги.

3.18. Отговор – писмена или устна информация, която е предадена на Клиента, който е задал въпрос в Платформата.

4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.   Общите условия на ISHOP.BG са задължителни за всички Клиенти на Платформата.

4.2.   Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте съгласни да ги спазвате безусловно.

4.3.   Общите условия могат да бъдат променени едностранно от ISHOP.BG по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти на платформата.

4.4.   ISHOP.BG има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

4.5.   Във всеки един случай на промяна на общите условия ISHOP.BG ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Платформата при всяко ползване.

4.6.   Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не отменя .

4.7.   ISHOP.BG полагаме  усилия, за да поддържаме точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, ISHOP.BG уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

4.8.   Характеристиките и цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат променяни  по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които ISHOP.BG предварително се извинява на своите Клиенти.

4.9.   Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от ISHOP.BG се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

4.10.   Всички стоки, включително тези в промоция се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

4.11.   Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. ISHOP.BG не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

5.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1.   Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона, която съответно се регистрира от самия него или от служител на ISHOP.BG от негово име.

5.2.   ISHOP.BG  ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление ISHOP.BG прави по електронен път (имейл) или по телефона.

5.3.   Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи ISHOP.BG  уведомява за това Клиента, чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително сума.

5.4.   Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на потвърждението на поръчката по телефона.

5.5.   Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача.  

6.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1.   Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

6.2.   ISHOP.BG  си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на ISHOP.BG  по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на ISHOP.BG  , за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. ISHOP.BG  не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

6.3.   Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с ISHOP.BG   на посочените адреси в раздел „контакти” на Платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.

6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформата адреси в раздел „Контакт”.

6.5.   ISHOP.BG  може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и Услугите   предлагани от него.

6.6.     Всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформата са крайни( с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси).

6.7.   В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.   Затова ISHOP.BG  препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при он-лайн плащания или такива чрез банка за Продукти, продавани от ISHOP.BG  .

6.8.   Всички изображения на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките и Услугите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

7.ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1.   Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само лога,а всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собствен