Магазин за металотърсачи, аксесоари и всичко необходимо за Вашето хоби- iShop
Продукти в количка

Металотърсачи на кредит без първоначална вноска


Ние от Ishop.bg предлагаме металотърсачи на кредит чрез търговските си партньори Ти Би Ай Банк и УниКредит. Всеки желаещ може да кандидатства за кредит на металотърсач онлайн, по телефона или на място в нашия шоурум. Кандидатстването и разглеждането на заявката е безплатно и НЕ задължава клиента да направи покупка след това.Покупката на кредит ви дава отлична възможност да купите желания от вас продукт веднага, а първата вноска за него да бъде чак след 30 дни.Срокът на лизинга на металотърсач е между 3 и 36 месеца за Ти Би Ай Банк и между 3 и 60 месеца за УниКредит.


Кредитът за металотърсач може да бъде с или без първоначална вноска. Това е изцяло по избор на клиента.Не е нужно да ходите до офис за да разпишете документите за кредит. Всички документи за кредит ще ви бъдат изпратени по куриер заедно с металотърсача до офис на Еконт или до вашия адрес. Доставката е напълно безплатна. Ако сте избрали кредит без първоначална вноска, то няма да дължите абсолютно нищо на куриера, който ще направи доставката. Първата ви вноска за кредита ще бъде през следващия месец.


При наличието на каквито и да е въпроси, може да се свържете с нас на телефон 0885 645 604.
ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТИ
Кампания: „Пряк път до планираните летни покупки”
Период на провеждане на кампания:
22.07.2019 г. – 30.09.2019г. включително.
Участващи продукти в кампанията:
Потребителски кредит за закупуване на стока „Бързи покупки”
Участващи офиси и търговци в кампанията:
В Приложение №1 са описани юридическите наименования на партньорите, участващи в кампанията.
Териториално покритие на кампанията: Република България
Организатор на кампанията: „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД
ЧЛЕН 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
Организаторът на промоционалната кампания „Пряк път до планираните летни покупки” (по-нататък наричана „Кампанията” или „Промоционалната кампания”) е „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД. Промоционалната кампания се извършва за и от името на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД в съответствие със следните Правила и регламенти (наричани по-нататък „Правила и регламенти”), които са задължителни за всички участници.
ЧЛЕН 2. МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
Периодът, в който може да се участва в кампанията е 22.07.2019 г.– 30.09.2019 г. включително („Период на промоцията”).
Промоционалната кампания се организира и ще се проведе на територията на Република България.
ЧЛЕН 3. УСЛОВИЯ, МЕХАНИЗЪМ И ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В кампанията могат да вземат участие всички пълнолетни физически лица, които са сключили договор за закупуване на стоки на изплащане, чрез потребителски кредит „Бързи покупки” в посочения период на промоцията, с изключение на служители на
„ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, както и членове на техните семейства.
Участието в кампанията става автоматично, само по силата на сключения договор за потребителски кредит.
В кампанията не участват договори за потребителски кредит сключени при схеми с 0% оскъпяване и 0% ГПР.
Наградите се разпределят при следните условия:
Всеки клиент, сключил договор за потребителски кредит „Бързи покупки”, съгласно настоящите Правила и регламенти, участва в томбола за:
1) Ваучер за почивка на стойност 500 лв.
Един и същи клиент може да участва в кампанията с повече от един договор.
С включването си в настоящата Кампания, участниците могат да бъдат фотографирани, показвани и обявявани в публичното пространство, в електронни и печатни медии, на сайта на Банката www.tbibank.bg и на фейсбук страницата: https://www.facebook.com/tbibank.bg/, като спечелили награда от кампанията, за което ще бъдат изрично уведомени от Банката. Посоченият от лицето адрес за кореспонденция ще бъде използван от Банката за предоставяне на всички изискуеми по закон документи съпътстващи получаването на спечелените награди.
ЧЛЕН 4. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И НАГРАДИТЕ, И ОПОВЕСТЯВАНЕТО ИМ
Наградата по чл. 3 се раздава на томболен принцип. След края на кампанията ще бъде проведена томбола за определяне на печелившите. В томболата участват договори за потребителски кредит, сключени в периода на кампанията. В томболата не участват договори с 0% лихви, ГПР и такси. Тегленето на печелившите ще се проведе 15 календарни дни след края на кампанията (15.10.2019г.).
Спечелилият томболата ще бъде уведомен, чрез обаждане или смс, след провеждане на съответното теглене и оповестявяне на интернет страницата на Банката www.tbibank.bg или Фейсбук страницата на Банката: https://www.facebook.com/tbibank.bg/. В случай че спечелилият томболата е с анулиран договор, отказал се е от договора си, не може да бъде открит на посочените от него контактни данни или не се яви, за да получи наградата си в срок до 30 дни, след обявяването/информирането му, то той губи правото си да получи наградата.
При предаването на наградата печелившият трябва да подпише Приемо-предавателен протокол (ППП) (Приложение 2) в два екземпляра (по един за него и за Банката) и да изиска от Банката издаването на „Служебна бележка” (Приложение 3).
В случай че печелившият НЕ желае да получи служебна бележка, е необходимо да изпише собственоръчно следния текст в Приемо-предавателен протокол (ППП) като положи и подпис, а именно: „Отказвам да получа служебна бележка“.
ЧЛЕН 5. НАГРАДИТЕ НА КАМПАНИЯТА
В настоящата кампания ще бъдат раздадени:
• 10 бр. х Ваучер за почивка на стойност 500 лв.
Ваучерът за почивка на стойност 500 лв. важи за използване в туристическа агенция „Премиер Турс“ ЕООД на територията на Република България и в чужбина – без ограничение от типа на заявената услуга. В случай на превишаване на стойността, печелившият участник лично доплаща остатъка от сумата. Валидността на ваучера е 6 месеца, считано от датата на получаване от страна на спечелилия клиент.
ЧЛЕН 6. ГРЕШКИ, НЕТОЧНИ СЪОБЩЕНИЯ
Организаторът на настоящата кампания „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД не носи отговорност за информацията, която не отговаря на условията и указанията за защита на личните данни.
Възможни са технически грешки при отпечатване на част от рекламните материали. Валидни са настоящите Правила и регламенти.
ЧЛЕН 7. ОТГОВОРНОСТ
Организаторът на кампанията ще връчи наградите на победителите съгласно описаната процедура в текущите Правила и регламенти.
Организаторът се задължава при обработването на личните данни на участниците в промоцията да спазва разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. В Политиката за поверителност на “ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД, наличен на интернет сайта на Банката – www.tbibank.bg и в банковите салони, е посочена информацията за „ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД като администратор на лични данни за целите и основанията за обработване на личните данни, за категориите лични данни, които Банката обработва, за получателите на личните данни, за правата във връзка с обработването на личните данни и начина, по който могат да се упражнят, както и сроковете за съхранение на данните. С включванто си в играта, участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат обработани от организатора на целите на провеждане и администриране на играта и доставянето на спечелени награди, а в случай че бъдат обявени за победители, техните имена и местожителство да бъдат публично съобщени, като администраторът не им дължи никакво допълнително възнаграждение, свързано с този факт.
ЧЛЕН 8. ДАНЪЦИ
Съгласно действащото законодателство Организаторът има задължение да удържа Данък върху доходите на физическите лица при предоставяне на предменти или парични
награди.
Банката всяка година декларира пред НАП поименно всички изплатени доходи на физически лица.
ЧЛЕН 9. СПОРОВЕ
В случай на потенциален конфликт между организатора и участниците в кампанията, конфликтът се разрешава по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, участващите страни предоставят конфликта за разрешение пред компетентния български съд.
ЧЛЕН 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
Организаторът запазва правото си да прекрати промоционалната кампания по всяко време, но само след като уведоми обществеността относно невъзможността за продължаване на кампанията поради обективни причини, независещи от желанието на организатора и извън неговия контрол.